بررسی برچسب

حضرت محمد

حضرت محمد (ص), سخنان حضرت محمد, سخنان گهربار حضرت محمد, سخنان گهربار پیامبر اکرم, جملات زیبا در مورد پیامبر اعظم, سخنان حضرت علی, جملات زیبا در وصف پیامبر

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) بیماران خود را با صدقه درمان کنید زیرا صدقه بیماریها و (هر چیزی که به شما) عارض (شده است و از آن رنج میبرید) را از شما دور میکند.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) عالمترین (فرد از میان) مردم کسی است که دانش مردم را به دانش خود اضافه میکند. (زیرا علم با توجه به سخن مردم است که از این و آن شنیده میشود.)

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) بهترین چیزی که انسان بعد از مرگش به جای میگذارد، سه چیز است: فرزند خوبی که (در دنیا) برای او دعا کند و صدقهی جاریهای که پاداش آن به او برسد و دانشی که…

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) هر که حکومت مردم اختیار کند و عدالت کند و در خانهی خود را بگشاید و پرده بردارد که همه کس راه به او داشته باشند و به احوال همهی مردم برسد بر خدا لازم است…

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) برای هر دردی، دارویی هست، پس زمانی که داروها به درد برسند (به هر دردی همان داروی خودش پیدا شود و استفاده گردد) با اجازه و خواست خداوند بزرگ (آن بیماری) از…

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) کسی که با مردی از خاندان عبدالمطلب در دنیا نیکی کند و او قادر به جبران این کار خوب نباشد، من روز قیامت، جبران می کنم. (او را شفاعت کرده و باعث می شوم وارد…

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) هر که مسلمان فقیری را سبک شمارد حق خدا را سبک شمرده است و حق تعالی او را در قیامت سبک شمارد مگر آنکه توبه کند.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) کسی که قرضی بر عهده بگیرد و نیّت پرداخت آن را داشته باشد، خداوند، روز قیامت، قرض او را ادا میکند (یعنی به گونهای طلبکار را راضی میکند.)

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) همانا خداوند دردی را نفرستاده که شفا و درمان نداشته باشد، به جز پیری. (که در جان انسان رسوخ پیدا میکند و قابل جدا کردن نیست.)

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) این که درون (باطن) مردی پر از چرک (و کثافت) شود، برای او بهتر است از این که پر از شعر (بیهوده و چاپلوسانه در وصف دیگران) باشد.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) بیماران خود را با صدقه درمان کنید زیرا صدقه بیماریها و (هر چیزی که به شما) عارض (شده است و از آن رنج میبرید) را از شما دور میکند.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) هر که تفحص عیبهای مردم کند خدا او را رسوا کند اگرچه گناه را در میان خانهی خود کرده باشد.

سخنی از حضرت محمد (ص)

حضرت محمد (ص) همانا خداوند از توبهی بندهی خود، بیشتر از زن نازایی که فرزند بزاید و از گم کرده ای که گمشدهی خود را پیدا کند و از تشنه ای که به آب برسد، خوشحال می شود.