بررسی برچسب

حضرت آدم

حضرت آدم برگزیده خدا

مهدي سليماني آشتياني اشارهیکی از شیوه ‏های تبلیغی مفید، بیان تاریخ و سیره پیامبران الهی است که حقایق و وظایف انسان را در قالب زندگینامه و مواضع تاریخی پیامبران…