بررسی برچسب

حسد

حضرت شیث (علیه السلام) که بود؟

حضرت شیث ( علیه السلام ) از فرزندان حضرت آدم ( علیه السلام ) و وصیّ آن حضرت بود . آدم ( علیه السلام ) به حضرت شیث ( علیه السلام ) سفارش کرد که علم و مقام وصایت خود را…

آیا نماز اصلا نخوانی گناهش بیشتر است یا اینکه یک روز نماز بخوانی و یک روز نخوانی…

مسلم است کسی اصلاً نماز نخواند گناهش بیشتر است از کسی که یک روز میخواند و یک روز نمی خواند نماز مهمترین اعمال دینی است که اگر قبول در گاه خداوند عالم شود ، عبادتها ی دیگر…

حسد و آثار آن در زندگی

مهدی مهدی پورچکیدهپژوهش حاضر با عنوان «حسد و آثار آن در زندگی» به دنبال شناخت «صفتِ رذیلۀ حسد، ریشه ها و عوامل پیدایش آن و راه های مبارزه با این صفت…