بررسی برچسب

حرکت

آیا خورشید در حال حرکت است؟

بر مبنای آیه 33 سوره ابراهیم خورشید نیز در حال حرکت است. به لحاظ نجومی آیا خورشید نیز در حال حرکت است؟ توضیح دهید منظور از این حرکت چه حرکتی است؟ حرکت خورشید به دور زمین…