بررسی برچسب

حد ترخص

حد ترخص چیست؟

بسیاری از مردم این روزها با خنک تر شدن هوا،  بار سفر بسته و به قصد زیارت و یا گشت و گذار در طبیعت راهی سفر می شوند. و از این فرصت تعطیلات تابستانی  بهترین…