بررسی برچسب

جهنم

وضع دوزخ و دوزخیان را شرح دهید ؟

دوزخ , جایگاه کافران و منافقانی است که هیچ نور ایمانی در دلهایشان وجود ندارد( نساء / ۱۴۰ ) و گنجایش آن , چنان است که پس از دربرگرفتن همه تبهکاران باز هم ( هل من مزید ) می…

گفتگوهای دوزخیان را شرح دهید ؟

پس از وارد شدن به جهنم به ستیز با یکدیگر می پردازند . ( ص / ۵۹ - ۶۴ )گمراه شدگان به گمراه کنندگان می گویند : این شما بودید که ما را گمراه کردید ,آنان پاسخ می دهند : شما…

در آیه ۶۹ سوره فرقان برای کسی که مشرک شود و مرتکب قتل و زنا گردد عذاب مضاعف و خلود…

بعضی از گناهان شدید است که سبب بی ایمان از دنیا رفتن می شود این احتمال نیزوجود دارد که خـلـود در آیه مزبور در مورد کسانی است که هر سه گناه را با هم مرتکب شوند , هم مشرک…

آیـا میان آن دسته از آیات که بیان می کند خداوند جهنم را از کفار و مشرکین پرخواهد…

اسـتـفـهام در آیه استفهام انکاری است به این بیان که از جهنم پرسیده می شود که آیاباز هم برای کفار و مشرکان جای داری و جهنم پاسخ می دهد که دیگر جای اضافی باقی نمانده است .…