بررسی برچسب

جنگ

احکام جنگ و جهاد و دفاع

سوال: در چه صورتي براي شركت در جبهه بايد رضايت پدر و مادر را جلب كرد؟ جواب: در مواقعي كه شركت در جبهه بر مكلف واجب نباشد و رفتن او موجب اذيت والدين گردد.