بررسی برچسب

جنگ نرم

شکنجه خاموش و جنگی نرم

اگر این روزها فقط خبرهای بد میشنویم، اگر هیچکدام به فکر عزت نفس مان نیستیم و اگر همگی در فکر زدن پنبه همدیگر هستیم، به «شکنجه خاموش» مبتلا شده ایم.