بررسی برچسب

جنس

آیا وجود برخی از ویژگی های غیر عادی در انبیاء و امامان آنان را از جنس انسان بودن و…

در اینکه پیامبران و امامان ( علیه السلام ) و جمیع رهبران الهی از جنس انسان بوده اند شکی نیست بدین معنی که دارای عقل و اختیار بوده و غرایزی که در وجود انسانها هست در آنان…