بررسی برچسب

جنابت

علل وجوب غسل جنابت چیست؟

علل وجوب غسل جنابت چیست؟ احکام شرعی تعبدی است و بهترین علت آن، فرمایش شارع مقدس است البته ممکن است برای برخی احکام فلسفه هایی از معصومین(ع) وارد شده باشد و یا به…