بررسی برچسب

جدول ستاره ها

جدول ستاره ها

جدول ستاره ها یكی از این تكنیك‌‌هايى كه می‌‌تواند كودكان را مسئول و سازگار با محیط پرورش كند تكنیك ژتون دهی و یا تشویق است كه نام‌‌های متفاوتی برای آن در نظر گرفته…