بررسی برچسب

جبر

جبر و اختیار به چه معناست؟

جبر و اختيار نقطة مقابل يكديگرند. طبق عقيده جبر، انسان از خود اراده و اختياري ندارد، و فاقد قوة تشخيص است، و عامل واقعي گفتار و كردار خويش نيست، و در برابر همة امور مجبور…