بررسی برچسب

جبرئیل

وحی چیست ؟

وحی عبارت از آن ارتباط مرموزی است که خداوند با انسانی برگزیده برقرار می سازد . چنین انسانهایی را « پیامبر » گویند .

خواب دیدن جبرئیل

جبرئیل اگر جبرئیل را به خواب خوش طبع و گشاده رو بیند . چنانکه صورت اصلی اوست دلیل کند که بر دشمن ظفر یابد و به همه مرادها برسد و از غم فرج یابد واگر وی را به خلاف این…