بررسی برچسب

جبار

جبران کنندگی خداوند

جبران کنندگی خدا الجبّار، به عنوان یکی از اسمای الهی ، یک بار در قرآن کریم امده است: المَلِکُ القُدُّوسُ الْعَزِیزُ الجبّارُ  (حشر،آیه23)بنابر اظهار مفسرین…