بررسی برچسب

جاری

جاری محترم من !

جاری محترم من ! سوال کاربر: هشت ماه پیش عقد کردم.خانواده همسرم خانواده متدین و خوش برخوردی هستند. والدین همسرم بسیار انسان‌های خوبی هستند و من آنها را دوست دارم.…