بررسی برچسب

ثقلین

منظور از ثقل اصغر چیست؟

منظور از ثقل اصغر چیست؟ در حدیث ثقلین منظور از دو ثقل بیان شده است. جمله رسول خدا بنا به نقل های مختلف به این شرح است: اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتی(1)…