بررسی برچسب

تولی

تولی و تبری چیست؟توضیح دهید.

تولی از ریشه ولی، در اصل به معنی قرار گرفتن دو چیز کنار یکدیگر است، به گونهای که فاصله ای بین آن دو نباشد. این واژه سپس در مورد قرب و نزدیک (مکانی و معنوی)، دوستی،…

تولّی و تبرّی از نگاه اسلام

اشارههر انسانی دلش می خواهد به بعضی محبت ورزد و آنان را دوست داشته باشد، و در مقابل از بعضی بیزاری جوید، دوری گزیند و آنها را دوست نداشته باشد.آیا از نگاه آموزه های دینی،…

تولی و تبری چیست؟

تولی به معنای دوست داشتن و تبری به معنای بیزای جستن و تنفر است. که این دو از فروع دینی اسلام به شمار می روند. و هر مسلمانی باید با اهل حق دوستی کند و از اهل باطل بیزاری…