بررسی برچسب

توحيد

توحید چیست و انواع آن,توحید در قرآن,اهمیت توحید در اسلام,توحید و یگانگی خداوند,دانلود تحقیق در مورد توحید,معنی توحید در قران,توحید به چه معناست,معنی توحید در اصول دین

باتوجه به آیه های متنوعی به عنوان مثال الله یهدی من یشاء و یضل من یشاء نحوه انطباق…

به طور خلاصه میتوان چنین گفت: صفات الهی در کنار یکدیگر عمل میکنند و یکی باعث ابطال دیگری نمیشود مثلاً صفت فعال مایشاء بودن که هرچه بخواهد انجام میدهد صفت حکمت او را باطل…

در قرآن آمده است که اگر دو یا چند خدا وجود داشت در عالم خلقت فساد روی می داد . آیا…

تزاحم و تفاسد دو علت که تحت تدبیر دو خدا باشند با تزاحم علل تحت تدبیر یک خدابا هم تفاوت دارد. تـزاحـم علل تحت تدبیر مدبر واحد به فساد نظام کل نمی انجامدبلکه در راستای…

قرآن می گوید:خداوند آیات خویش را برای شما تشریح می کند تا به قیامت و معادایمان…

اولا , قـدرت خـداونـد بر ایجاد این جهان دلیل بر قدرت او بر اعاده آن است ثانیااگر عالم آخرت نـبـاشـد آفـریـنش این جهان بیهوده خواهد بود زیرا این زندگی به تنهایی نمی تواند…

قـرآن مـی گوید : خداوند گواهی می دهد که معبودی جز او نیست , منظور از شهادت خداوند…

منظور از شهادت خداوند , شهادت عملی و فعلی است نه قولی , یعنی خداوند با پدیدآوردن جهان آفـریـنـش که نظام واحدی در آن حکومت می کند و قوانین آن در همه جایکسان و برنامه آن…

توحید عبادی یعنی چه ؟

آنکه هیچکس و هیچ چیز را شایسته پرستش جز ذات خدا ندانیم تنها به فرمان او گردن نهیم و از بندگی در برابر غیر ذات پاک او بپرهیزیم .

توحید افعال یعنی چه ؟

آنکه تنها موثر حقیقی را در عالم خداوند بدانیم نه اینکه به دنبال سبب نرویم بلکه معتقد باشیم که هـر سـبـبـی هـر تـاثـیـری دارد بـه فرمان خداست این تفکر و اعتقادانسان را از…

چـه اشـکـال دارد کـه هـمـه جـهـان آفـریـده خـدای واحدی دانسته شود و در عین حال…

فـرض فـوق صـحـیـح نـیـسـت ; زیـرا هـر مـعـلـولـی بـا تـمـام شوون هستیش , قائم به علت هـسـتـی بـخـش می باشد و هیچ موجود مستقل دیگری راهی برای تصرف در آن ندارد , مگر تاثیر…