بررسی برچسب

تقوا

تقوا در اندیشه‌ی استاد مطهری

یکی از موضوعات بسیار مهم قرآنی که در کانون اندیشه‌ی استاد مطهری قرار گرفته و در آثارش –مانند کتاب ده گفتار- بدان پرداخته‌است، موضوع «تقوا» است. تقوا، یکی از مفاهیم بلند و…