بررسی برچسب

تفریط

نفس مطمئنّه چگونه نفسی است ؟

نفس مطمئنّه ، نفسی است که با علاقمندی و یاد پروردگارش سکونت یافته بدانچه او راضی است ، رضایت می دهد؛ و در نتیجه خود را بنده ای می بیند که مالک هیچ خیر و شرّ و نفع و ضرر…