بررسی برچسب

تعبیر خواب

خواب دیدن درخت سیب

درخت سیب . از دید معبران تعبیر خواب سیب یا چیدن سیب از درخت، باروری و تکامل می باشد. این خواب برای افراد متاهل می تواند نوید دهنده فرزندی برای آنها باشد، سیب یکی از…

خواب دیدن طوطی

طوطی دیدن طوطی، دلیل فرزند و غلام بود. اگر بیند طوطی از دست او بپرید، دلیل که فرزندش سفر کند. اگر بیند که طوطی با وی سخن گفت، دلیل که کاری کند که مردم را از آن عجب آید.…

خواب دیدن طنبور

طنبور: اگر بیند در خانه طنبور می زد، دلیل که خبر مصیبت شنود. اگر بیند طنبور بشکست، دلیل که توبه کند. اگر بیماری بیند طنبور می زد، دلیل که آخر عمر او بود.

خواب دیدن طبیب

طبیب: اگر بیند طبیب بیماری را علاج کرد، دلیل که یکی را از راه فسق به راه صلاح آورد. اگر بیماریِ آن کس زیاده شود، تاویلش به خلاف این بود.

خواب دیدن ذَکَر (قضیب)

ذَکَر (قضیب) اگر بیند که قضیب از وی جدا شد، دلیل که فرزندش بمیرد یا مال او تلف شود و حرکت قضیب درخواب، دلیل بر فراخی نعمت و قوت بخت کند. اگر بیند قضیبش در میان او شد،…

خواب دیدن آش

آش شوربا نعمت و فایده و خیر و نیکی است. این تعبیر کلی شورباست ولی در غذاهایی مانند شوربا، آبگوشت، آش، حلیم و از این قبیل که از مواد مختلف و متعدد تهیه و پخته می شود طعم…

خواب دیدن قفل

قفل اگر درخواب بیند که قفل بگشاد، دلیل است که کارها به وی گشاده گردد و ممکن است که حج کند. اگر بیند که قفل را نتوانست گشود، دلیل است کارش به تانی برآید.

خواب دیدن گاو

گاو دیدن ماده گاو درخواب بر شش وجه است. اول: فرمانروائی. دوم: مال. سوم: بزرگی. چهارم: ریاست. پنجم: سال نیکو. ششم: منفعت بسیار.

خواب دیدن گرگ

گرگ ۱ـ دیدن گرگ در خواب ، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند . ۲ـ اگر خواب ببینید گرگی را می کشید ، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست…

خواب دیدن گز

گز دیدن گز در خواب خوب است و مالی تعبیر می شود که با رنج و زحمت وتلاش به دست می آید. اگر بیننده خواب ببیند که در خواب گز می خورد به شرطی که آن گز مغز پسته و بادام نداشته…

خواب دیدن گوسفند

گوسفند گوسفند نیز از حیوانات حلال گوشت است و دیدنش در خواب مبارک است و نیکو. تعبیر قوچ و گوسفند را در جای خود نوشته ام که چون دیدنش ریشه مذهبی و عقیدتی دارد دارای تعبیر…

خواب دیدن فندک

فندک اگر در خواب ببینید که کسی فندک به شما هدیه داد امکاناتی در اختیارتان قرار می دهد که هم می تواند مفید و موثر باشد و هم زیان بخش. او امکان را در اختیار شما قرار می…