بررسی برچسب

تجرد

منظور از تجرّد چیست؟

تجرّد در معناي عارفان يعني فرد خود را آنقدر از علايق دنيايي مبرّا و خالي كند، تا از اين طريق آمادگي شهود حقايق معنوي و كشف اسرار الهي را پيدا نمايد