بررسی برچسب

تجارت

آیا خرید آرد باعث فقر میشود؟

نقل شده كه :((خرید آرد باعث فقر مي گردد.)) آيااين روايت صحيح است وفلسفه آن چيست؟ پاسخ: شيخ كليني در اصول كافي در ضمن بابي با عنوان «باب فضل شراء الحنطة و الطعام»…