بررسی برچسب

تائوئیسم

تائوئیسم چیست؟ 

تائوئیسم چیست و لائوتسه كه بود؟ تائوئیسم چیست؟  مكتب تائو / دائو (Taoism)به لائوتسه (tse_lao) حكيم (متوفاى 517 ق. م) منسوب است. در اينكه آيا وى وجود خارجى داشته است يا…