بررسی برچسب

بسیط

به چه دلیل خداوند بسیط است؟

به چه دلیل خداوند بسیط است؟ معنای بسیط بودن خداوند این است که ترکیب به هیچ معنای آن در خداوند وجود ندارد الف) خداوند دارای اجزای خارجی نیست خواه بالفعل مانند : درخت که…