بررسی برچسب

بخت

آیا رجوع به فال بین برای بخت آزمایی، کار درستی است و حرف آنها مطابق با واقع است یا…

جواب این سؤال به صورت مطلق، کار آسانی نیست. فال بین ها کم نیستند و بسیاری از آنها در واقع دکانی باز کرده اند برای اغفال افراد ساده لوح ممکن است بعضی از آنها بتوانند کاری…