بررسی برچسب

اهتمام

اهتمام به امور مسلمین

محمود مهدی پوراهتمام به امور مسلمین، یکی از بزرگ ترین فرایض اجتماعی است که نشان دهنده داشتن احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمین است. افراد و جوامع اسلامی همانند…