بررسی برچسب

انواع

راه اثبات وجود خدا چیست ؟

درتوصیف خداوند آمده است که خدا موجودی است که از نظر زمانی نامحدود است.هیچ مکانی وهیچ زمانی از وجود او خالی نیست ودرهمه زمانها و مکانها وجود دارد.

فرد و اجتماع را تعریف کنید؟

تعریف فرد ـ گاهی فرد در مقابل کلّی قرار داده می‎شود، در این حال معنای فرد عبارت است از یک موجود مشخص که دارای موجودیت و تعیّن مخصوص به خود می‎باشد. این تعیّن شخصی مانع…