بررسی برچسب

انسان

انسان چگونه بوجود آمده است؟

انسان چگونه بوجود آمده است؟ بر اساس نظريه تكامل داروين همه موجودات در يك روند تكاملي، صرفا از موجودات قبل از خود منشعب شده اند. حال دقيقا همين سوال شما پيش مي آيد…