بررسی برچسب

امید

امید ؛ بهترین سرمایه زندگی

امید بهترین سرمايه زندگی غره مشو كه مركب مردان مرد را//در سنگلاخ بادیه پی ها بریده اند نومید هم مباش كه رندان جرعه نوش // ناگه به یك ترانه به منزل رسیده اند خداوند…