بررسی برچسب

امتحان

تمحیص چه معنای تفسیری دارد؟

تمحیص معنای تفسیری واژه تمحیص چیست؟ یمحّص فعل مضارع از مصدر تمحیص: تصفیه، تخلیص از مواد دیگر، کاهش- دادن گناه و پستیها، تطهیر از آلودگی، آزمایش کردن، محص: از عیب پاک…