بررسی برچسب

امام حسن

چرا صلح؟ چرا قیام؟

(بررسي شرايط زمان امام حسن و حسين')اداره کل امور فرهنگیاشاره: نوشتار پیش رو خلاصه ای از بررسی شرایط زمان امام حسن (ع) و صلح آن حضرت و مقایسة وضعیت آن زمان با شرایط و…