بررسی برچسب

امامت و تشيع

هنگامی که ضربه شمشیر ابن ملجم ملعون بر سر مبارک امام علی(ع) فرود آمد، حضرت فرمود:…

پاسخ سؤال شما با ذکر چند نکته روشن میگردد: ۱- سیر معنوی انسان به سوی خداوند هیچ گاه تمام شدنی نیست؛ بنابراین نمیتوان مرتبهای را تصور کرد که سالکان الیالله در آن مرحله…

چرا حضرت علی(ع) به فرزندانش وصیت نکرد که بعد از شهادتش ابن ملجم را به قتل برساند؟

امام علی(ع) به فرزندانش وصیت نمود که بعد از شهادتش چگونه قاتلش را به قتل برساند. حضرت فرمود: انظروا إن مُتُّ من ضربته هذه فاضربوه ضربهً بضربهٍ؛ بنگرید! اگر من از این ضربت…