بررسی برچسب

الوالعزم

چرا مسلمانان ، دین موسی و عیسی را قبول ندارند با آنکه آنها از پیامبران اولوالعزم و…

مسلمانان ، تمام پیامبران الهی را قبول دارند و به آنها با دیده تکریم و احترام می نگرند . و قران مجید که کتاب آسمانی مسلمانان است از پیامبران پیشین با بهترین اوصاف نام می…