بررسی برچسب

المسائل

حدنصاب تعلق زکات به طلاچیست ؟

طلادونصاب دارد. نصاب اول : آن بیست مثقال شرعی است که هرمثقال ان ۱۸ نخوداست،پس وقتی طلابه بییست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی استبرسد ،اگرشرایطدیگرراهم که گفته…