بررسی برچسب

افراد

لقاء الله چگونه است ؟

لقاءالله ، به معنی رسیدن به خداست ، تردیدی نیست که دین خدا و رؤیت وی با چشم سر برای انسان ، چه در دنیا و چه در آخرت ، محال است ولی از قرآن مجید و احادیث بسیاری استفاده می…

آیا خداوند روح کسانی که زیاد گناه نکرده اند بین عذاب و آزادی قرار می دهند یا نه ؟

بسیاری از دانشمندان شیعه در این زمینه با استناد به احادیثی که در مورد وضع ثواب عقاب در جهان برزخ وارد شده ، عقیده دارند تمام کسانی که در گناه کرده و در کردار ناشایست خویش…

آیا اگر انسان گناهی کوچک انجام دهد و نتیجه اش را در همین جهان ببیند ، در آخرت بار…

بسیاری از گرفتاری ها و ناراحتی هایی که در این جهان به سراغ افراد مؤمن می آید ، ممکن است مربوط به گناهان آنان باشد که ابتلا به این بلاها کفّاره گناه آنان می شود . بنابراین…