بررسی برچسب

اعجاز انبياء

تفاوت نبوغ با اعجاز چیست ؟

اعجاز به معنای کار یا گفتاری است که دارای علّت طبیعی نیست و انسان از آوردن مانندش ناتوان است . نبوغ عبارت از این است که کسی از توان ذهنی والایی برخوردار باشد