بررسی برچسب

اطاعت

چرا بعضی موجودات برای مزاحمت انسان باید نابود شوند ، اگر بی خاصیّت هستند اصلاً چرا…

هیچ موجودی در این جهان بدون خاصیّت نیست . حتّی سوسکی که در کثافت ها زندگی می کنند! چنانکه اکنون با مطالعات علمی آشکار شده است گیاهانی که در بیابان از کنار آنها می گذریم…

چرا اساساً نماز می خوانیم؟

ج۲ـ به همان دلیل نماز می خوانیم که روزه می گیریم و حج می گذاریم و ... و همه اینها جلوه های عبادت و بندگی خداوند است و در جهان بینی دینی راه کمال و سعادت آدمی در طاعت الهی…