بررسی برچسب

اصطلاح

از خود بیگانگی چیست؟

از خود بیگانگی این است که انسان به خود توجّه نکند و حقیقت خود را فراموش کند ، قرآن مجید این موضوع را در آیاتی مطرح کرده است ؛ مثلاً می فرماید : « و لاتَکُونُوا…