بررسی برچسب

اشیا

عدلیه چه کسانی هستند ؟

عدلیه همان شیعه است . از آنجا که شیعه معتقد به حسن و قبح عقلی است و اعتقاد به این مساله ، اساس اعتقاد به عدل خداوند است به شیعه ، عدلیه نیز گفته می شود . در برابر…

تولی و تبری چیست؟توضیح دهید.

تولی از ریشه ولی، در اصل به معنی قرار گرفتن دو چیز کنار یکدیگر است، به گونهای که فاصله ای بین آن دو نباشد. این واژه سپس در مورد قرب و نزدیک (مکانی و معنوی)، دوستی،…