بررسی برچسب

اسماء الهی

توسل به خداوند با اسماء خاص

سوال کاربر : در مورد اين پنج اسم خداوند توضيح دهيد؟ چگونه با اين اسماء يا كافی ـ يا غنی ـ يا مغنی ـ يا فتاح ـ يا رزاق به خداوند متوسل شويم؟ پاسخ: كافي يكي از اسماء…