بررسی برچسب

اسقیل

اسقیل یا پیاز عنصل

اسقیل(عنصل، پیاز موش، پیاز دشتی، کاندی) اِسقیل، گیاهی است متعلق به خانواده مارچوبه و دارای پیازی بزرگ و حجیم که قسمتی از پیاز آن در خاک و قسمت دیگر آن معمولاً خارج از…