بررسی برچسب

استمرار

تولی و تبری چیست؟توضیح دهید.

تولی از ریشه ولی، در اصل به معنی قرار گرفتن دو چیز کنار یکدیگر است، به گونهای که فاصله ای بین آن دو نباشد. این واژه سپس در مورد قرب و نزدیک (مکانی و معنوی)، دوستی،…