بررسی برچسب

ارواح

آیا ارتباط با ارواح امکان دارد؟

در مورد ارتباط با ارواح، سخنان و تحقیقات فراوانی در جوامع شرقی و غربی صورت پذیرفته، در این مسیر سوءاستفادههایی شده است. آیهالله مکارم در این زمینه تحقیقاتی انجام داده است…

جهان برزخ در کجاست ؟

اگر پرده از برابر چشمان شما کنار رود ، می بینید که ارواح مؤمنان در پشت کوفه ( وادی السلام ) حلقه وار نشسته و با یکدیگر سخن می گویند .