بررسی برچسب

اداره

چرا در جامعه انسانی ، انسان ها برخلاف حیوانات ، که براساس قانون تنارع بقا زندگی می…

نخست ، باید به این نکته توجّه داشت که در بسیاری از حیوانات هم ، زندگی اجتماعی و اصل تعاون بقا وجود دارد . و اساساً زندگی به صورت جمعی نمی تواند جز بر اساس اصل تعاون صورت…