بررسی برچسب

اخبار منفی

خود را در رژیم رسانه ای قرار دهید

هرخبری را نه گوش و نه تماشا کنید،هر روزنامه و مجله ای راهم نخوانید.99درصد اخبار،در زندگی شخصی اهداف و انگیزه ها و روش ها هیچگونه ارزشی ندارد.تعدادی سایت خلاصه و غنی را در…