بررسی برچسب

احساس مسئولیت

عشق چیست؟

عشق از دیدگاه روانشناسان مختلف عشق یکی از سازه های روان شناختی است که توصیف آن دشوار و از دیرباز مورد توجه شاعران و نویسندگان بوده است. در واقع نیاز به دوست داشتن و…

احساس مسئولیت

گروهى از جوانان برنامه‏اى ریختند براى خانواده‏هایى که محروم و مستضعف هستند من هم یکوقت با آنها رفتم و یک خانه‏اى رفتیم و دیدیم که بچه‏ها روى مقوا نشسته‏اند حتى زیلو و…