بررسی برچسب

اجتهاد

برای انتخاب مرجع تقلید از چند نفر باید سؤال کرد که کدام مرجع تقلید را باید انتخاب…

آنکه دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند به شرط آنکه دو نفر عا لم عادل دیگر باگفته آنان مخالفت ننمایند ( خوئی ، تبریزی…

شرایط اعضای خبرگان چیست ؟

خبرگانی که رهبر را تعیین می کنند باید خودشان مرتبه ای از شرایط رهبری را داشته باشند . البته باید حدّ نصابی را در نظر گرفت که عملاً قابل اجرا باشد

شرایط اعضای خبرگان چیست؟

خبرگانی که رهبر را تعیین می کنند باید خودشان مرتبه ای از شرایط رهبری را داشته باشند. البته باید حدّ نصابی را در نظر گرفت که عملا قابل اجرا باشد. یعنی آن سه شرط اصلی که…

شرط نائل شدن به درجه اجتهاد

معنی این کلام جناب علامه طباطبایی ره صاحب تفسیر المیزان که می فرماید:"شخص متعلم می تواند به بالاترین مراحل اجتهاد برسد در حالی که اصلاً قرآن نخوانده باشد و حتی به جلدش هم…

فلسفه اجتهاد در شیعه چیست؟

پرسش فلسفه اجتهاد در شیعه چیست؟ پاسخ اجمالی در شریعت اسلام، واجبات و محرماتی وجود دارد که خدای حکیم، آن ها را برای سعادت دنیا و آخرت انسان تشریع کرده است و اگر…

فلسفۀ اجتهاد در شیعه چیست؟

پاسخ اجمالی:در شریعت اسلام، واجبات و محرماتی وجود دارد که خدای حکیم، آن ها را برای سعادت دنیا و آخرت انسان تشریع کرده است و اگر انسان آنها را اطاعت نکند، نه به سعادت…