بررسی برچسب

ابعاد

هدف از جاودانگی انسان چیست؟

جاودانگی انسان لازمه ساختار وجودی اوست . انسان بودن انسان به این است که با مرگ « نیست » نشود و به عالمی دیگر پای نهد ؛ همچنان که لازمه جسم بودن یک چیز این است که دارای…