بررسی برچسب

ابزار

خواب دیدن ابزار

ابزار ۱ـ دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانه کشیدن رنج و سختی برای انجام کاری است. ۲ـ دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است که مرگ یا بیماری سخت یکی از دوستان یا…

چگونه تاریخ ، انسان را می سازد ؟

انسان ممکن است از سرنوشت ها و تاریخ های دیگران درس بیاموزد و از تجربیّات آنها استفاده کند ولی در هر حال باز خود انسان تصمیم می گیرد و انتخاب می کند و اراده می کند چنین…